Vedtægter og bestyrelse

Bestyrelse og vedtægter

På generalforsamlingen d. 06.05.17 blev flg. valgt til bestyrelsen:

Helle Cleo Borrowman, formand og kasserer
Anne Christensen, næstformand
Marian Bridget Connolly
Knud Fischer-Møller
Britta Kjærgaard (orlov)
Michael Rasmussen
Carsten Borup
Jozette Hjorth, suppleant


Vedtægter

Vedtægter for Spor, PDF

§1 Navn og hjemsted
Landsforeningens navn er Landsforeningen Spor.
Landsforeningen har hjemsted på Frederiksberg.

§2 Formål
Landsforeningen er en bruger- og interesseorganisation som er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Landsforeningen har tre formål:

 • At synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
 • At skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk.
 • At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme disses interesser samfundspolitisk.

§3 Medlemmer

Stk. 1
Indmeldelse kan ske både individuelt og kollektivt.

Stk. 2
Som medlemmer optages personer over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, og som tilslutter sig Landsforeningens formål. Personer over 18 år, som ikke opfylder betingelserne for at blive almindeligt medlem, kan optages som støttemedlemmer, hvis de tilslutter sig Landsforeningens formål.

Stk. 3
Som kollektive medlemmer optages organisationer. Kollektivt medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, afgørelser kan ankes til generalforsamlingen.

Landsforeningens medlemmer kan danne lokalafdelinger. En lokalafdeling kan dække en eller flere kommuner.

Stk.4
Ved oprettelse af medlemskab af Landsforeningen kan medlemmet, støttemedlemmet eller det kollektive medlem vælge at blive tilknyttet en lokalafdeling. Et medlem kan til enhver tid opsige tilknytningen eller flytte lokalafdeling.

Stk. 5
Indmeldelse sker ved via Landsforeningens hjemmeside eller ved at indsende/aflevere en indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for indeværende foreningsår, der løber fra indmeldelsen til generalforsamling i april/maj/juni måned.

Stk. 6
Kassereren har ansvaret for brug og opbevaring af medlemslisterne. Medlemmenes identitet er tilgængelig for kassereren samt evt. ansatte med dette som hovedarbejdsområde og revisor. Disse skal underskrive et tavshedspligtskema. Al post til personer registreret i medlemslisten sendes altid i umærkede konvolutter.

Stk. 7
Medlemmer, støttemedlemmer og kollektive medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter forud årligt, umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningssåret strækker sig hermed fra generalforsamling til generalforsamling.

Stk. 8
Udmeldelse af Landsforeningen sker skriftligt til Landsforeningens e-mail. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 9
Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra bestemte møder eller arbejdsgrupper, hvis medlemmet i særlig grad skader samarbejdet. Medlemmet, eller ethvert andet medlem af Landsforeningen, kan kræve at udelukkelsen tages op på den efterfølgende generalforsamling.

Stk. 10
Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader Landsforeningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Stk. 11
Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter ønske om fortsat at forblive i Landsforeningen, anses eksklusionen for midlertidig, indtil den kan stadsfæstes ved førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for generalforsamlingen.

§4 Daglig ledelse
Landsforeningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af op til 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Stk. 1
Minimum fem bestyrelsesposter skal besættes af medlemmer af Landsforeningen.
To bestyrelsesposter kan tilfalde støttemedlemmer og/eller eksterne personer.

Stk. 2
Eksterne kandidater til bestyrelsen kan indstilles af bestyrelsen eller mindst tre medlemmer. Kandidaten skal kunne tilslutte sig Landsforeningens vedtæger, og afgive sin underskrift på dette, før afstemning ved generalforsamlingen.

Stk. 3
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der afgår 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

Stk. 4
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen, hvoraf én kan være et støttemedlem eller ekstern person. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Suppleanter tiltræder ved længerevarende forfald efter bestyrelsens beslutning, eller når et medlem af bestyrelsen udtræder. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt som medlem af bestyrelsen, frem til næste generalforsamling, dog således, at en suppleant som er medlem får fortrinsret, hvis det udtrådte medlem af bestyrelsen var medlem af Landsforeningen. En suppleant, som er støttemedlem eller eksternt medlem, kan ikke indtræde i bestyrelsen som suppleant for et medlem.

Stk. 5
I fald bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter falder fra, kan bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger egenhændigt konstituere nye bestyrelsesmedlemmer, som derefter skal på valg ved næste generalforsamling.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan vælge delt formandskab med to bestyrelsesmedlemmer, fremfor en formand og en næstformand. Ved delt formandskab kan én af formændene også varetage kassererposten.

En person, der varetager et lønnet hverv i Landsforeningen, kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 7
En evt. sekretariatsleder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§4a Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen har ansvaret for, at Landsforeningen ledes i overensstemmelse med Landsforeningens formålsparagraf, de af generalforsamlingen trufne beslutninger og det til enhver tid gældende etiske værdier, frivilligpolitik og rammer for det frivillige arbejde i Spor.

Stk. 1
Landsforeningen tegnes af formandskabet eller formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der forestår de løbende arbejdsopgaver. Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg til at varetage særlige opgaver. Sådanne udvalg kan have medlemmer uden for bestyrelsens kreds, men de skal arbejde i nær kontakt med bestyrelsen og efter dennes anvisning. Enhver beslutning truffet af et af bestyrelsen nedsat udvalg sker på
bestyrelsens ansvar.

Stk. 3
Bestyrelsen skal sikre samarbejde mellem lokalafdelinger, samarbejdspartere og Landsforeningen.

Stk. 4
Bestyrelsen udarbejder Landsforeningens budget og det reviderede regnskab.

Stk. 5
Bestyrelsen, og kun bestyrelsen, kan efter behov ansætte en sekretariatsleder. Sekretariatslederen har det administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Landsforeningens aktiviteter, mens lokalafdelingerne er ansvarlige for afvikling af lokale aktiviteter. Sekretariatslederen er ansvarlig over for bestyrelsen i overensstemmelse med Landsforeningens vedtægter.

Sekretariatslederen indstiller til bestyrelsen vedrørende ansættelse af medarbejdere.

Stk. 6
Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale, såfremt der er behov for dette.

§4b Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden, med angivelse af dagsorden.

Stk. 1
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære, at der afholdes bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 3
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4
Der tages skriftligt referat af bestyrelsesmøderne. Et anonymiseret referat, undtaget referat af personsager, er tilgængeligt på Landsforeningens hjemmeside.

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er Landsforeningens øverste myndighed og består af medlemmerne.

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april/maj/juni måned. Generalforsamlingen indkaldes med e-mail eller brev af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Forslag i henhold til vedtægternes § 5, stk. 2 skal være bestyrelsen i hænde, senest 2 uger inden generalforsamlingen og sendes til medlemmer, støttemedlemmer og kollektive medlemmer senest en uge inden generalforsamlingen.

Stk. 2

 • Dagsorden for generalforsamling skal som minimum indeholde:
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetæller
 • Bestyrelsens beretning: Fremlæggelse og godkendelse
 • Lokalafdelingernes beretning: Fremlæggelse og godkendelse
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 • Vedtagelse af handlingsprogram
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af revisor
 • Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 3
Ved generalforsamlingens start indskrives deltagende stemmeberettigede medlemmer. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal – hvis det ønskes ved skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Hvert medlem har én stemme. Støttemedlemmer og kollektive medlemmer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller indkaldes såfremt ét af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning til formanden for bestyrelsen og denne anmodning bakkes op af 1/3 af medlemmerne ved en skriftlig høring pr. mail. Der indkaldes med e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

§6 Daglig drift

Formanden (formændene) tegner organisationen udadtil.


§7 Økonomi, budget og regnskab
Landsforeningen finansierer sit virke gennem medlemskontingenter, at søge økonomiske midler gennem offentlige bevillinger og private fonde og legater, samt foredrag, indsamlingsvirksomhed og salg af merchandise. Landsforeningen modtager endvidere gaver og arv.

Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 1
Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab til generalforsamlingen.

Stk. 2
Regnskabet revideres af uvildig revisor umiddelbart efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3
Landsforeningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser bestyrelsen lovligt pådrager Landsforeningen. Der påhviler ikke Landsforeningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§8 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamlingen. Afstemningen foregår ved almindelig stemmeflerhed.

§9 Sammenlægning
Landsforeningen kan lægges sammen med en anden landsdækkende organisation. Dette kan ske såfremt Landsforeningens formål og aktiviteter kan føres videre i denne organisation. Beslutning om sammenlægning træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 1
Landsforeningens drift skal overgå til anden organisation, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter sig for sammenlægningen.

Stk. 2
Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§10 Ophør
Beslutning om nedlæggelse af Landsforeningen træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 1
Landsforeningens drift skal indstilles, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter sig for Landsforeningens ophør.

Stk. 2
Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3
Viser en opgørelse ved Landsforeningens ophør, at der fremkommer en nettoformue, når alle kreditorer er betalt, tilfalder formuen en anden forening, selvejende institution eller fond i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål til fordel for seksuelt misbrugte.

Stk. 4
Bestyrelsen skal ved Landsforeningens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

§ 11 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1
Landsforeningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten til Landsforeningens kasserer og/eller sekretariatsleder i nærmere defineret omfang. Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Landsforeningen af mindst 7 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2
Der påhviler ikke Landsforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Landsforeningen.

§ 12 Datering

Stk. 1

Således vedtaget på Landsforeningens stiftende generalforsamling den 6. juni 2008.
Signeret af dirigent Mads Sand Madsen

På Landsforeningens ordinære generalforsamling den 29. april 2011
Dirigent Marian Bridget Connolly

På Landsforeningens ordinære generalforsamling den 25. maj 2012
Dirigent Marian Bridget Connolly

På Landsforeningens ordinære generalforsamling den 21. maj 2013
Dirigenter Lissi Kamholm og Pia Hoffmann

På Landsforeningens ordinære generalforsamling den 24. maj 2014
Dirigenter Lissi Kamholm og Knud Fischer-Møller

På Landsforeningens ordinære generalforsamling den 21. maj 2016
Dirigenter Knud Fischer-Møller og Helle Borrowman

På Landsforeningens ordinære generalforsamling den 6. maj 2017
Dirigent Knud Fischer-Møller og Anne Christensen