Opbevaring af medlemsdata og persondata, herunder cookies

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.
.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige kontaktoplysninger
  • CPR-nummer – hvis du har doneret en donation og ønsket at få skattefradrag
  • Bankinformationer – hvis du har oplyst det i forbindelse med overførsel
  • Andre ikke-følsomme data

.
Persondata behandles med følgende formål:
.

Administration af nuværende og tidligere medlemmer

Når du tegner medlemsskab af foreningen bliver du oprettet i vores medlemsdatabase. Du bliver tilmeldt vores nationale nyhedsbrev, der sendes ud pr. e-mail, og vil til enhver tid kunne afmelde disse ved at sende en mail til medlem@gammel.landsforeningenspor.dk 

For at leve op til bogføringsloven beholder vi dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du måtte melde dig ud af foreningen.

Når du donerer et beløb til Spor, modtager vi dit navn. Afhængig af betalingsmetode kan vi også modtage adresse og e-mail. Hvis du har ønsket at få trukket beløbet fra i skat, vil du have opgivet dit cpr-nr. til oplysning til SKAT.

Disse oplysninger bliver også gemt i fem år for at leve op til bogføringsloven.
.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi anvender f.eks. ikke flere data, end der er brug for til det konkrete formål.

.
Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi først dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.
.

Informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
.

Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Landsforeningen Spors hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse, når du navigerer rundt på siden. Blandt disse cookies er nogle kategoriseret som nødvendige cookies, som gemmes i din browser, for at hjemmesiden kan fungere. Hjemmesiden anvender også cookies fra andre, såkaldte tredjeparts cookies, som ikke er nødvendige, men bruges til at indsamle og analysere data om brugen af hjemmesiden. Disse ikke-nødvendige cookies gemmes i din browser med din tilladelse. Du kan vælge at afvise disse cookies, men det vil i så fald kunne have en effekt på oplevelsen af hjemmesiden.

.
Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse,. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.
.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Kontaktperson: Flemming H. Pedersen
Adresse: Vodroffsvej 5, st. tv.
By: 1900 Frederiksberg C
CVR/EAN: 31351901
Telefonnr.: 9330 5452
E-mail.: flemming.pedersen@gammel.landsforeningenspor.dk

.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne herover til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.