Spors handlingsprogram 2012-13

I det kommende år vil bestyrelsen, sekretariatsgruppen, arbejdsgrupper og medlemmer især arbejde med at indfri følgende mål gennem nedenstående konkrete initiativer.

.

Vi vil videreføre og igangsætte tiltag, som støtter op om Landsforeningens tre formål og organiseringen af denne:

.

1. Synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

 • Drive en hjemmeside og en Facebook-side
 • Prøve at lave en forbindelse mellem hjemmesiden og Facebook, så hjemmesiden opdateres med aktuelle informationer
 • Lave en blog i tilknytning til Spors hjemmeside
 • Arrangere Synlighedsdagen 2012 i København og deltage i netværksmøder samt på anden måde lave erfaringsudveksling med andre arrangører i landet
 • Arrangere offentlige café-møder
 • Samarbejde med de professionelle centre som f.eks. AlbaHus og Støttecenter mod incest ved at bidrage med personlige beretninger ved formidlings og undervisningsaktiviteter
 • Bidrage med foredrag/seminarer til LMSO’s* kursuskatalog 2012-13 (*Landorganisationen Mod Seksuelle Overgreb)
 • Tage kontakt til KL med tilbud om foredrag til kommunerne. KL videresender i nyhedsbrev til kommunerne
 • Have et erfaringsbaseret panel som under et sæt etiske retningslinier er klar til at stå frem i medierne og sætte ansigt og ord på, hvad det vil sige at leve med senfølger
 • Have et fagligt panel bestående af personer, der har erfaringer indenfor behandling og rådgivning af voksne seksuelt misbrugte. Det faglige panel bistår Landsforeningen med supervision af det erfaringsbaserede panel og ved at stå til rådighed for interviews i medierne
 • Udvikle formidling af viden om voksnes senfølger via teater og performance
 • Udsende pressemeddelelser, skrive kronikker og læserbreve
 • Via nyhedsbrev at opfordre medlemmerne til at skrive læserbreve i forbindelse med konkrete debatter
 • Sælge merchandise med foreningens logo

 .

2. Skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk ved:

 • Lave et lukket debatforum på internettet for foreningens medlemmer
 • Afholde møder i landets centre for seksuelt misbrugte m.h.p. at informere om Landsforeningen og hverve nye medlemmer
 • Ca. 1 gang om måneden at udsende nyhedsbreve
 • Lave medlemsarrangementer bl.a. ved at arrangere dage med undervisning, workshops og andre aktiviteter, der gør det muligt for medlemmerne at mødes
 • Invitere medlemmerne til café-møder

  .

3. Vi vil forsøge at påvirke lovgivningen og udmøntningen af denne i retning af Lands-foreningens formål, at forbedre forholdene for voksne med senfølger, ved:

 • Løbende at sætte emner til debat på Spors Facebook-side samt på en kommende blog, hvorved Landsforeningen kan få indtryk af forskellige meninger og holdninger
 • Holde os orienteret om nye lovgivningsinitiativer
 • Søge høringsret
 • Gøre vores synspunkter gældende overfor politikere og embedsmænd ved at sende høringssvar og så vidt muligt have en dialog med politikere, ministerier og styrelser
 • At deltage i LMSO’s medlemsarrangementer, netværksmøder, ledermøder etc.
 • Så vidt muligt søge politisk indflydelse ved at have en repræsentant i LMSO’s bestyrelse

.

4. Forsøge at forbedre forholdene for voksne med senfølger ved at:

 • Stifte en fond til fordel for seksuelt misbrugte, hvorfra der kan ydes støtte til enkeltpersoners helingsproces samt til organisationer som hjælper og støtter målgruppen